چند نکته عملی برای صرفه جویی در زمان برای ایجاد یک ساختار شکست کار (Work Breakdown Structure)
ساختار شکست کار (WBS) یکی از به‌روش‌های کشف و درک جزییات کار یک پروژه است، هنگامی که لازم باید زمان‌بندی پروژه را از ابتدا ایجاد نمایید. این ساختار به شما اجازه‌ی شکست فعالیت‌ها به فازهای عمده، قابل دسترس (deliverable) و اجزای کاری را می‌دهد. شما می‌توانید این اجزای کاری را به فعالیت‌های کوچک‌تر که لازمه‌ی ساخت آنها است، تقسیم نمایید. ساختار شکست کار در واقع برنامه‌ی زمان‌بندی نهایی نیست زیرا در زمان‌بندی نهایی باید توالی، منابع، تلاش حدودی و زمان تخمینی مشخص شود. در ادامه پنج نکته‌ای را که به هنگام ایجاد یک ساختار شکست کار باید همواره مدنظر داشته باشید آمده است:

Continue reading “پنج نکته برای ایجاد یک ساختار شکست کار” »